Al Societat Catalana de Neurocirurgia estem compromesos amb el respecte i la privadesa de les seves dades personals. Per això hem adoptat una sèrie de mesures tècniques i legals per realitzar una adequada protecció de la confidencialitat de les dades personals que rebem, emmagatzemem i/o processem dels usuaris que visiten aquest lloc web.
Aquesta política de privadesa servirà perquè l’usuari pugui obtenir una informació completa sobre qualsevol aspecte de la recollida i tractament de tals dades per part del Societat Catalana de Neurocirurgia. A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) Societat Catalana de Neurocirurgia informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per la Societat Catalana de Neurocirurgia i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com informar-los de les notícies i novetats d’aquesta entitat.

Un usuari pot visitar en qualsevol moment el nostre lloc web i navegar per ell sense donar informació personal, romanent en l’anonimat.
No obstant això, en cas que ho desitgi, la Societat Catalana de Neurocirurgia posa a la seva disposició la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon perquè realitzi les consultes que estimi oportunes.
Podrem incloure les seves dades en el nostre fitxer titularitat de la Societat Catalana de Neurocirurgia o ser utilitzades únicament per donar resposta al seu plantejament, sense ser emmagatzemats en cap suport. L’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el correu.

Els usuaris que optin pel sistema dels formularis poden inscriure’s a la pàgina web amb la finalitat de rebre informació. Les dades aportades, subministrades de forma voluntària, podran utilitzar-se per a les finalitats descrites anteriorment.

La Societat Catalana de Neurocirurgia posa a la disposició de l’usuari uns formularis, que s’hauran d’emplenar amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari haurà d’emplenar els camps de cada formulari. En el cas de no subministrar totes les dades necessàries, la Societat Catalana de Neurocirurgia podrà no procedir al registre de l’usuari o denegar el servei sol·licitat. L’ús dels esmentats formularis per sol·licitar qualsevol servei, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el citat fitxer tret que ens manifesti el contrari.
L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades. Les dades no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers, excepte en aquells supòsits en els quals la llei ho permeti o ho exigeixi expressament. La informació en aquest cas només serà utilitzada per al compliment de les finalitats pròpies de l’accés. Garantim el compliment estricte de la normativa vigent en relació amb el registre, manteniment i protecció de bases de dades.

Hem adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juny. Aquests nivells seran els adequats a les dades que es tractin.

La Societat Catalana de Neurocirurgia es compromet al compliment de la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal subministrades i la seva salvaguarda. La Societat Catalana de Neurocirurgia informa a l’usuari de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals que ens faciliti, escrivint a la nostra adreça postal o de correu electrònic: info@scnc.cat.

La Societat Catalana de Neurocirurgia utilitzarà les seves dades per contestar la seva sol·licitud exclusivament i per poder oferir-li serveis o productes en un futur tret que vostè al·legui el contrari.