Complimenteu el formulari de sol·licitud d’ingrés.

Consulteu la relació de Societats i si cal algun tràmit específic per les que heu seleccionat.

Si ho preferiu, podeu enviar per correu ordinari degudament complimentada la sol·licitud d’ingrés que podeu imprimir-vos des d’aquí.

Per més informació adreceu-vos a:

Montserrat Forcadell
Departament d’Administració
Telf: 93.203.10.50
eMail: academia@academia.cat